dijous, 3 de gener del 2013

FORMACIÓ CONFRARE 1
Amb aquesta secció que intentarem que vagi sortint de tant en tant, no volem donar lliçons, no som pas ningú per fer-ho, sinó que volem recollir articles i propostes que des de les pàgines de les agrupacions de confraries d’arreu es fan per tal de contribuir a la formació dels confrares.
Tampoc volem fer transcripcions, ja que aquestes les podeu trobar fàcilment a la xarxa, sinó que mirarem de fer-ne la traducció, resums, transcriure solament aquelles parts, que al nostre humil criteri, us puguin ser d’interès i fins i tot ens permetérem en alguna ocasió adaptar-los a la nostra realitat. Evidentment sempre fent esment de la procedència i l’enllaç on podreu trobar el text complert.

Aquesta primera entrega està extreta principalment del CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN COFRADE” editat per la Delegación de Hermandades y Cofradías de Málaga el novembre de 2002 i de “ ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS HERMANDADES Y COFRADÍAS” del  Consejo General de Hermandades y cofradías de la Ciudad de Sevilla. 
QUÈ ÉS UNA CONFRARIA?

Una Confraria o germandat és una associació de fidels catòlics, pública o privada, establerta d'acord amb els cànons del Títol V del Codi de Dret Canònic, un conjunt de cristians amb una vocació similar de viure la fe,
constituïda per a l'exercici d'obres de pietat, de caritat i per a incrementar el culte públic del propi patró. La seva característica principal ve del seu nom, confraria, és a dir, fraternitat, és per tant necessari que els components es coneguin i estiguin disposats a ajudar-se mútuament.

La primera qüestió que es planteja és per què dues paraules per a una mateixa realitat: germandat i confraria? Etimològicament signifiquen el mateix: germandat ve de Germanus (germà carnal) i confraria ve de com fratre (amb el germà). Però una distinció que es pot establir, s'ha establert de fet a Andalusia, i establia ja el Codi de Dret Canònic, promulgat el 1917 "Les associacions de fidels, (deia aquell Codi de Dret Canònic, c. 707. L.) que han estat erigides per exercir alguna obra de pietat o de caritat, es denominen pies unions, les quals, si estan constituïdes en forma de cos orgànic, es diuen germandats " Cànon 707.2. "I les germandats que han estat erigides a més per a l'increment del culte públic, reben el nom particular de confraries.

L'actual Codi de Dret Canònic en el cànon 298 afirma "Hi ha a l'Església associacions ... en què els fidels, clergues o laics, o clergues juntament amb laics, treballant units, busquen fomentar una vida més perfecta, promoure el culte públic o la doctrina cristiana, o realitzar altres activitats d'apostolat, és a dir, iniciatives per a la evangelització, l'exercici d'obres de pietat o de caritat i l'animació amb esperit cristià de l'ordre temporal Definició que completa en altres cànons, com quan afirma en el cànon 305: "Totes les associacions de fidels estan sota la vigilància de l'autoritat eclesiàstica competent ".

Les confraries reuneixen als creients al voltant d'una advocació de Crist, de la Verge o d'un sant, un moment de la Passió o una relíquia, amb fins piadosos, religiosos o assistencials. Però de manera general, i al marge del que estableix el Dret, es consideren, tradicionalment tres tipus de confraries:

-          Penitencials, les que fan pública estació de penitència(1) per Setmana Santa. També anomenades de Setmana Santa o de Passió.
-          Sacramentals, les que tenen com a objectiu bàsic la devoció i adoració cap al Santíssim Sagrament.
-          De Glòria, que és com s'anomena, en algunes parts, a les germandats que no s'enquadren en cap dels dos segments anteriors, normalment, fomenten el culte a alguna advocació mariana o algun sant.

Associar-se precisa d’una sèrie d’objectius, fins i activitats comunes que donen personalitat pròpia a cada confraria i unes normes que tots accepten i es comprometen a respectar, les quals queden reflectides en els seus estatuts. Les confraries no s’entenen sense la seva estètica i la seva manera de viure la fe, sense ella no seríem una confraria, sinó una associació de fidels, però sense la fe les confraries tampoc seríem el que som, seríem una associació cultural.


1- “Estació de penitència” és el nom que es dóna a la processó que les germandats o confraries penitencials realitzen per Setmana Santa sempre que durant el seu recorregut la confraria faci visita (d'aquí el terme estació) almenys a un temple. En cas de no produir-se aquesta estació, el terme processó de penitència sol ser el més adequat.